Privacybeleid Putse TC

Putse Tennisclub VZW, gevestigd te Felix Morrislaan 6,  2580 Putte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.putsetc.be
Felix Morrislaan 6,  2580 Putte
België
info@putsetc.be

Putse Tennisclub VZW, KBO nr 0417242134


Nauwelaerts Nik is de functionaris gegevensbescherming van Putse Tennisclub.
Hij is te bereiken via nik.n@putsetc.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Putse Tennisclub is een tennisclub die instaat voor de bevordering van de sport en uw gezondheid. Putse Tennisclub verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Login en paswoord 

- gegevens over uw verbruik in de bar
- Affiliatienummer en klassement bij Tennis Vlaanderen 

- Camerabeelden van de bar
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Putse Tennisclub verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Inschrijven van activiteiten in onze club en het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Inschrijven voor activiteiten, clubwedstrijden en lessen/tenniskampen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
- U toe te laten uw verbruik in de bar elektronisch te registreren en achteraf te betalen
- U aan te sluiten bij onze club en ook bij onze overkoepelende bond Tennis Vlaanderen
- Bij een ongeval of kwetsuur een aangifte te kunnen doen bij Ethias 

- Camerabeelden voor anti-diefstal doeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming
Putse Tennisclub neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Putse Tennisclub) tussen zit. 
Putse Tennisclub gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
- Microsoft Office 365, voor email en opslag van documenten via OneDrive en SharePoint 
- eVerbruiksboek software Anka Business Systems (registratie verbruik bar)
- Elit van Tennis Vlaanderen voor het aansluiten van clubleden
- Eigen ontwikkelde online softeware voor registratie en raadpleging ledengegevens via de website

- DotNetNuke CMS systeem voor Website

- Alle databasegegevens voor Website en eVerbruiksboek worden bewaard in een beveiligde Microsoft Azure Database in een Europees datacenter

- ISpy (www.ispyconnect.com) voor toegang aan camerabeelden, die lokaal op de club bewaard worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Putse Tennisclub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

lidmaatschapsinformatie: wordt 3 jaar bijgehouden om her-inschrijving te vergemakkelijken

Informatie eVerbruiksboek: gegevens over uw verbuik in de bar worden 2 jaar bijgehouden.

Ischrijvingen voor activiteiten, clubwedstrijden en lessen/tenniskampen worden op het einde van het seizoen verwijderd.

Camerabeelden: worden na 7 dagen verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Putse Tennisclub verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

- Overkoepelende sportbond - Tennis Vlaanderen - wie lid wordt in onze tennisclub, wordt ook automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen met uitzondering van spelers die reeds elders lid zijn
- Ongevallenverzekering - Ethias - aangifte van een tennisongeval of kwetsuur wordt afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij Ethias

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Putse Tennisclub gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website van Putse Tennisclub geen cookies ontvangt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke opvraging van je gegevens via nik.n@putsetc.be. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar nik.n@putsetc.be. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Putse Tennisclub zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Putse Tennisclub wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Drukpersstraat 35 | B-1000 Brussel | T+32 (0)2 274 48 00 
E-mail: commission@privacycommission.be 
Website: http://www.privacycommission.be 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Putse Tennisclub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via
nik.n@putsetc.be

Onze Website is beveiligd via SSL encryptie en alle persoonlijke info kan enkel geraadpleegd worden indien u beschikt over een geldige gebruikersnaam en paswoord. Dit paswoord wordt versleuteld opgeslagen.

Onze Database op Azure is beveiligd en kan enkel worden geraadpleegd via de voornoemde applicaties en de functionaris gegevensbescherming.

Camerabeelden zijn beveiligd en kunnen lokaal en online enkel geraadpleegd worden door bestuursleden van Putse TC.