Huishoudelijk reglement Putse TC

Algemeen

Op sportgebied zullen alle leden zich gedragen naar de regels van de nationale en internationale tennisfederatie.


Lidgeld

Niemand heeft toegang tot de tennisterreinen en/of mag deelnemen aan eender welke manifestatie of organisatie, tenzij op uitnodiging van een lid, vooraleer het lidgeld en alle administratieve gegevens (naam, voornaam, adres, geslacht en geboortedatum) bij de club zijn toegekomen.


Het tenniscomplex

Het ganse tenniscomplex is alleen toegankelijk voor clubleden en genodigden en is tijdens het tennisseizoen elke dag geopend vanaf 7 uur.

Het lid dat als laatste het complex verlaat is persoonlijk verantwoordelijk voor de afsluiting ervan en dient er tevens voor te zorgen dat alle lichten gedoofd zijn en alle elektrische apparaten op veilig zijn gesteld.


Toegang tot het clubhuis

De toegang tot het clubhuis gebeurt met een badge.

Ieder volwassen lid kan een toegangsbadge krijgen tot het clubhuis.

De toegangsbadge is persoonlijk en mag niet uitgeleend worden.

De club houdt een overzicht bij van elke toegang tot het clubhuis. Dit wordt enkel gebruikt in geval zich problemen voordoen en identificatie noodzakelijk is.


Voorschriften en houding op de tennisterreinen

Enkel tenniskledij is toegelaten.

Het schoeisel dient aangepast te zijn aan de normen voorzien voor de tennissport en mag onder geen enkel beding het terrein beschadigen.

Wanneer er een grote toeloop van spelers is, wordt de tijdsduur van de bezetting van de velden beperkt, zodanig dat iedereen de gelegenheid krijgt te spelen. Zo mogen er op dat ogenblik geen enkelspelen plaats vinden en dienen de dubbelspelers na één uur (2 sets) te wisselen.

Spelers die gedurende de dag reeds speelgelegenheid hadden laten na 17 uur de anderen voorgaan.

Alleen leden van de Putse Tennisclub die hun lidgeld voor het lopende seizoen hebben betaald en alle administratieve gevens (naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum) aan de club hebben bezorgd, worden toegelaten.

Clubleden mogen maximum driemaal per seizoen een niet-lid uitnodigen. Dit wordt ingeschreven in het verbruiksboek. Er zal 5 € aangerekend worden per uitnodiging.

Niemand kan meer dan driemaal uitgenodigd worden. Ingeval van overtreding zal hiervoor een forfaitair bedrag gelijk aan het lidgeld voor toegetreden leden worden aangerekend aan het uitnodigend lid.

Alle leden dienen zich als welopgevoede mensen te gedragen en volgens de regels van de Fair Play, zowel op de speelvelden als er buiten. Iedere ongepaste houding tegenover spelers, scheidsrechters of publiek, kan aanleiding geven tot schorsing van de betrokkene.

Ingeval van competities, lessen, of vriendenwedstrijden, dienen de terreinen onvoorwaardelijk ter beschikking van de spelers die aan wedstrijden of lessen deelnemen, worden gesteld.

Alle spelers zullen zich ten allen tijde naar de voorschriften van de terreinverzorger schikken, ten einde het goede onderhoud van de velden te waarborgen.

Indien geen lid van de raad van bestuur aanwezig is, zal het toezicht op het complex worden uitgeoefend door de terreinverzorger. Van ieder lid wordt echter verwacht dat hij/zij bij noodzaak de het nodige doet om alles naar wens te laten verlopen, en zeker de terreinen en het clubhuis in goede staat te behouden.


Voorschriften in verband met het clublokaal

Elk verbruik (drank en eten) dient vooraf aan de consumptie geregistreerd te worden in de elektronische kassa (verbruiksboek). De leden zijn verplicht ingeval van vergetelheid of onachtzaamheid van een medelid deze hierop te wijzen. Dit blijft voor iedereen een dwingend gebod en bepaalt de leefbaarheid van de club. De raad van bestuur kan inbreuken op dit systeem met uitsluiting bestraffen.

Het is de jongere leden beneden de twaalf jaar verboden zichzelf te bedienen. Zij zullen hiervoor de hulp van een ouder lid inroepen dat de desbetreffende consumptie op naam van het jongere lid in het dagboek schrijft.

De leden worden verzocht de door hen gebruikte glazen te spoelen en het leeggoed in de daartoe bestemde bakken te plaatsen indien er geen beurtrol is.

Het meubilair moet met de nodige zorg worden behandeld. Vandalenstreken zullen worden beboet en kunnen uitsluiting tot gevolg hebben.

Het is ten strengste verboden flesjes of glazen buiten het chalet en terras te brengen; indien dit toch gebeurt (vb flesje op het terrein) dan worden ze na gebruik onmiddellijk teruggebracht.

Het bedienen van de tapinstallatie, muziekinstallatie en elektrische apparaten is verboden voor leden onder de twaalf jaar.


Voorschriften in verband met de kleedkamers & toiletten

Orde en reinheid dienen gehandhaafd.

Na gebruik worden de kranen van stortbaden en lavabo's zorgvuldig dichtgedraaid. De duur van het gebruik van de douches wordt tot een minimum beperkt.

WC's worden na gebruik doorgespoeld.

Het is ten strengste verboden sigaren- of sigarettepeukjes of vreemde voorwerpen op de grond of in de lavabo's, douches, of WC's te gooien, op straf van betaling van de mogelijk veroorzaakte kosten en/of schorsing.

Het is aan te raden geen kostbare voorwerpen of geld in de kleedkamers te laten. De club is niet verantwoordelijk voor mogelijke diefstallen.


Voorschriften in verband met de keukeninfrastructuur

De keukeninfrastuctuur mag alleen gebuikt worden voor clubdoeleinden.

Het is leden toegestaan eigen eten (broodjes, ...) mee te brengen naar de club in de mate dat dit niet aangeboden wordt door de club en er geen gebruik gemaakt wordt van de keuken (dus niet eigen frieten bakken, eigen croques monsieurs, ...).

Het consumeren van zelf meegebrachte dranken moet beperkt blijven tot het terrein.

Op het terras en in de chalet wordt uitsluitend drank geconsumeerd die aangekocht werd in de club.

Bijzondere schikkingen voor de beurtrolhouders

Alle leden ouder dan 18 jaar zijn verplicht per seizoen in te staan voor hun fair gedeelte van de beurtrol.

Per seizoen zal elk volwassen lid twee beurtrolshiften uitvoeren (wekelijkse tapdienst, onderhoudsklussen, keukendienst tijdens acitiviteiten, …). Deze beurtrolshiften worden onmiddellijk vastgelegd via de website bij de registratie als lid van de club.

Interclub- en zuiderkempenspelers zullen een bijkomende beurtrolshift (in ploegverband) doen tijdens het officieel dubbeltornooi.

Studenten en start to tennis-spelers zijn vrijgesteld van de beurtrol.

Leden die hun beurtrolplicht niet vervullen zullen hiervoor een boete dienen te betalen ten bedrage van 30 euro per shift. De opvolging van de beurtrolplicht zal gebeuren via de registratie in de elektronische kassa. De leden zijn zelf verantwoordelijk om zich te registreren: niet aangemeld in de elektronische kassa wordt gelijkgesteld met afwezigheid.

Herhaaldelijke inbreuken op de beurtrolplicht kan uitsluiting uit de club tot gevolg hebben.

Indien de beurtrolhouder belet is, zorgt hij zelf voor de nodige vervanging en brengt hij hiervan de beurtrolverantwoordelijke op de hoogte.

Bij slechte weersomstandigheden vervalt de beurtrolplicht, maar dit dient 1 uur voorafgaand aan de shift gemeld te worden bij de beurtrolverantwoodelijke.

De beurtrolhouder tennist zelf niet tijdens zijn beurtrolshift.

De beurtrolhouder leeft het beurtrolreglement na. Bij het begin van de beurtrol registreert hij/zij zijn/haar naam in het elektronisch verbruiksboek. Op het einde van de beurtrol zorgt hij/zij ervoor dat het clubhuis afgesloten is, alle lichten gedoofd zijn en elektrische apparaten uitgeschakeld zijn. Het takenpakket van de beurtrolhouder staat uitgebreid omschreven in het beurtrolreglement.

Bij grote toeloop, vriendenontmoetingen, wedstrijden en tornooien, helpen alle aanwezige leden de beurtrolhouders.

De thuisspelende interclub- en zuiderkempenploegen worden vriendelijk doch dringend uitgenodigd in te staan voor de beurtrol en de maaltijden van de ploegen.